ONLINE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” veya “KVKK Kanunu” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ONLINE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından, Şirket ile irtibatı bulunan ilgili kişi konumundaki sizin (Bundan böyle “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda ve KVKK Kanuna uygun olarak toplanabilecek, işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

2. Kullanılan Kişisel Veriler ve Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve hizmetlerin ifa edilmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve KVKK Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenebilecektir:

Kişisel veriler arasında;

 • Kimlik Bilgisi
 • Özlük Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Lokasyon Bilgisi
 • Mesleki Deneyim
 • Muhasebesel Bilgileriniz (Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz)
 • Sağlık Bilgileriniz (Test sonuçlarınız, görüşme verileriniz, randevu bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket’in hizmetlerini yürütmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü kişisel verileriniz)
 • İş bu web sitesine veya Şirket’e gönderdiğiniz, bildirdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz ( Mevcut sağlık durumunuza ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, mevcut tetkik ve tedavi evraklarınız ve her türlü raporunuz, sağlık geçmişinize ilişkin veriler, Şirketin web sitesi veya uygulaması kullanıcı adı ve şifresi ve online görüşme sırasından vermiş olduğunuz her türlü kişisel verinizle sınırlı olmamak kaydıyla)
 • Görsel ve İşitsel Bilgi
 • Hukuki işlem
 • Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi
 • Pazarlama Bilgisi (çerez kayıtları, ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı SMS, e-posta mesajları tarafından yapılan aramalarla sınırlı olmamak kaydıyla)
  • Eski satın alım işlemlerinize ilişkin bilgiler
  • Şikayet/önerilerinize ilişkin veriler
  • Sponsorlu bağlantılar vasıtası ile vermiş olduğunuz kişisel verileriniz
 • Yukarıda belirtilmeyen ve bunlarla sınırlı olmaksızın tarafımıza ulaştırmış olduğunuz sair her türlü kişisel verileriniz yer almaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları arasında;

 • Yasal ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesi,
 • Şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri tarafından bilgi talep edilmesine paylaşılması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması,
 • Sunulan hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi ve saklanması,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Araştırma yapılması,
 • Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi ve aşamalar hakkında bilgi verilebilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek size önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden tanıtım, bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetleri hakkında size yönelik olarak bilgilendirme yapılabilmesi,
 • İlgili Kişi’ye farklı proje ve imkanların sunulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilebilmesi,
 • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerin yönetimi, süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket içi denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket dahilindeki iç süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amacı ile bulunmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanunen  yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişiler (İlgili bakanlıklar ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı gibi), tedarikçilerimiz, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil hizmetleri yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 5. maddesinde yer alan veri işleme  şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara  uygun olarak paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi amacı ile her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda (elektronik ortamda, internet sitelerimizde, Çağrı Merkezimizde dahil olmak üzere sistemlerimizde, online hizmetlerin sunulduğu portallerde, e-posta kanallarında ve fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerde) Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK Kanunu kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Şirketimize aşağıda belirtilen şekillerde iletebilirsiniz.

 • Şirket’in aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile Veri Sorumlusu Şirket’in Harbiye Mahallesi Hürriyet Caddesi  7/12 Çankaya / Ankara adresine ulaştırabilir.
 • Noter aracılığıyla Veri Sorumlusu Şirket’in Harbiye Mahallesi Hürriyet Caddesi  7/12 Çankaya / Ankara adresine ulaştırabilir.
 • Hesap açılışı sırasında bildirdiğiniz ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle aşağıdaki bildirilen elektronik posta adresine (info@osbh.com.tr)  iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.